—“ŠΤ

‹j[

Campanula

2010 Tokyo Japan / Oil on Canvas 270ƒΣ
Tadasi Yokoyama Collection

‹j[